فرهنگ نام‌ها و واژه‌های هزارگی

در جریان کار روی دانشنامه کلیه مواردی که قابلیت مدخل‌شدن و به عبارت دیگر ظرفیت لازم را برای تدوین یک مقاله مستقل نداشته، در مجموعه‌ای جداگانه گردآوری شده و درنظر بوده که نقش فرهنگ واژه‌ها و نام‌های هزارگی را پیدا کند.

تدوین فرهنگ‌ نام‌ها و واژه‌های هزارگی نیز در دستورکار آینده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *