دانشنامه نویسی در افغانستان

اولیــن تجربۀ دانشنامه‌نویســی در افغانســتان به ســالهای ۱۳۲۸ تــا ۱۳۴۸ ش باز می‌گردد.

در این سالها جمعی از مؤلفان و محققان در محور «انجمن دایرةالمعارف» گرد آمدند و کار ارزشمند آریانــا دایرةالمعــارف را بنــا نهادنــد. آریانا دانشــنامهای عمومی بود و در شــش جلد به زبان فارســی نوشــته شــد. جلد نخست آن به مدیریت میر علیاصغر شــعاع و جلد آخرش در زمان ریاست سردار محمد منگل منتشر شد و همزمان به زبان پشتو نیز ترجمه شد. کار دایرةالمعارف آریانا با چندین دهــه وقفــه مواجــه شــد و ســر انجــام، ا کادمــی علــوم افغانســتان بــه مدیریت ســرمحقق ثریــا پوپل نخســتین جلد دورۀ دوم آن را در ســال ۱۳۸۶ ش منتشــر کرد.

تا کنون چهار جلد از دورۀ دوم این

دانشنامه چاپ شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *