۱۷ قوس, ۱۴۰۲

مقالات دانشنامۀ هزاره از نوع امضادار است؛ یعنی نام مؤلف در ذیل مقاله می‌آید. مقالات دانشنامه شامل موارد زیر است:

۱. عنوان مدخل؛
۲. آوانگاری (مدخل‌هایی که نام محلی هستند و گویش هزارگی باید در آن‌ها حفظ شود)؛
۳. شناسه، عبارتی که معرف مدخل است؛
۴. متن یا بدنه اصلی مقاله؛
۵. کتابنامه ( فارسی و لاتین).

موضوع هر مقاله مستقل است. حجم هر مقاله به تناسب اهمیت و البته وجود منابع به سه دستۀ کوتاه، متوسط و بلند تقسیم می‌شود. حداکثر حجم مقالات تا ۵۰۰۰ هزار کلمه و در مواردی کمی بیشتر از آن در نظر گرفته شده است. بیشتر مقالات دانشنامه را دستۀ متوسط تشکیل می‌دهند که به لحاظ حجم تنوع بیشتری دارند. با توجه به تنوع موضوعات دانشنامه، ساختار مقالات در موضوعات تدوین و تنظیم شده است و به عنوان راهنمایی در اختیار مؤلفان قرار گرفته است. ساختار مقالات دانشنامه یکی از ضمیمه‌های شیوه‌نامه است.